Vrijland

Locatie: Veenkoloniën
Opdrachtgever: 9 gemeenten, Provincie Groningen, Provincie Drenthe & Eo Wijers Stichting
Programma: Toekomstvisie & strategie
Adviseurs/partners: Witteveen & Bos, DRIFT, Mevr. N. Daamen

'Vrijland', een aanpak voor de veenkoloniën is gemaakt als antwoord op de vraag hoe een duurzame regio ontwikkeld kan worden. 'Het thema van de negende prijsvraag is het omgaan met bevolkingskrimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau. We zoeken naar de unieke combinatie van bevolking, water, landbouw en energie. Dit zijn de vier puzzelstukjes die nieuwe verbindingen moeten aangaan.' (Eo Wijers stichting, 2011) Ons voorstel voor de veenkoloniën, 'Vrijland', gaat uit van drie uitgangspunten. De centrale ligging tussen de metropolitane gebieden, het onderdeel zijn van een doorlopende ecologische hoofdstructuur en de mogelijkheid tot locatie-specifieke opwekking van duurzame energie.

Energie wordt gewonnen uit geothermie, wind, zon of biosmassa. Elke regio specialiseert zich in een type energieopwekking, afhankelijk van zijn ligging. Ook afnamepunten van restwarmte zijn geinventariseerd om gebruikt te worden in het nieuwe energienetwerk.
Watervoorziening wordt voortaan in het gebied zelf geregeld door gebieden met bodemdaling in te zetten als waterbuffers. Dit biedt nieuwe economische perspectieven zoals zandwinning, viskweek en recreatie. De ruimtelijke kwaliteit wordt verder nog bevordert door de aanleg van 3 groene corridors die natuurgebieden in Duitsland verbinden met natuurparken in Nederland. Aansluiting bij bestaande parken vergroot de bekendheid van de Veenkoloniën als natuurgebied. De ontwikkelingen vinden plaats rond bestaande stadskernen die als voorzieningenkern verder ontwikkeld worden.

Via het op te richten platform Veenarena.nl kunnen bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zich verenigen. Het plan 'Vrijland' geeft een kader en richting aan de ontwikkelingen. Veel kleine initiatieven worden hierdoor één beweging richting een duurzame toekomst van de Veenkoloniën.

Andere projecten